Thông báo Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

      Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 23/QĐ-NHTV ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào ngày 02 tháng 7 năm 2021 để xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.

 

      Căn cứ kết quả, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng kính thông báo 03 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” đảm bảo đủ điều kiện trình Hội đồng cấp thành phố theo quy định Nghị định 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và Khoản 6, 7, 8 và 9 Điều 1, Nghị định 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89 nêu trên. Cụ thể Hồ sơ của 03 ông/bà có tên sau:

      1. Ông Trần Văn Hào - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương 

      2. Bà Lê Thị Thu Hoài - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ca múa nhạc, Nhà hát Trưng Vương 

      3. Ông Nguyễn Công Trứ - Phó Trưởng Đoàn ca múa nhạc, Nhà hát Trưng Vương 

 

      Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng kính thông báo đến các cá nhân có hồ sơ tham gia xét duyệt được biết.

      Trân trọng./.