Chức năng nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch biểu diễn nghệ thuật, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của đơn vị và của các đoàn nghệ thuật trong nước và  nước ngoài đến biểu diễn tại Nhà hát và các điểm khác trong và ngoài thành phố Đà Nẵng theo đúng qui định.
-  Khai thác nghệ thuật truyền thống địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng các thể loại ca, múa, nhạc đáp ứng yêu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả, thu hút và đào tạo, bồi dưỡng các tài năng nghệ thuật nhằm phát triển hoạt động của Nhà hát.
- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nhiệm vụ chính trị, lễ hội, giao lưu, đối ngoại. Tổ chức các hoạt động tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, các hoạt động sân khấu như: kịch nói, Ca nhạc, cải lương, văn nghệ trường học, ..... cho các cơ quan hoặc cá nhân có nhu cầu và các hoạt động dịch vụ khác không trái với chức năng nhiệm vụ được giao.
- Quản lý, sử dụng lao động, cơ sở vật chất, tài chính của Nhà hát có hiệu quả và theo đúng qui định của Pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND Thành phố và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao..

Quang cảnh một buổi hội nghị tại nhà hát Trưng Vương