Thông tư 14/2021/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp thể, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch