Bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng

Qua một năm khuyết vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Trưng Vương (sau khi ông Hoàng Ngọc Chiến, cựu Phó Giám đốc Nhà hát nghỉ hưu theo quy định), ngày 23 tháng 01 năm 2019, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định bổ nhiệm ông Mai Duy Linh, Trưởng phòng Kế toán giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Trưng Vương trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 23/01/2019.
 Đây là niềm vui và cũng là sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Sở dành cho Nhà hát, khi Nhà hát đang trong giai đoạn thực hiện lộ trình tự chủ, thì việc củng cố và bổ sung Ban lãnh đạo Nhà hát là hết sức cần thiết và cấp bách. 
Hi vọng ở vị trí mới, với vai trò mới, ông Mai Duy Linh sẽ thể hiện và phát huy hết năng lực để sát cánh cùng Giám đốc điều hành, lãnh đạo Nhà hát Trưng Vương ngày càng phát triển và tiến xa hơn nữa.