Cuộc thi online tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022)

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, không được tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG THI

- Tìm hiểu về những thành tựu, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022).

- Những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết 04- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

- Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 10/12/2020 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 23/4/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố.

- Báo cáo số 251-BC/TU ngày 14/6/2018 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tổng kết 15 năm Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975 - 2015), Nxb Đà Nẵng năm 2016 và các tài liệu liên quan về thành phố Đà Nẵng.

- Đà Nẵng thành tựu và triển vọng, Nxb Đà Nẵng năm 2020.

III. THỜI GIAN
- Thời gian tổ chức thi: Bắt đầu từ ngày 01/11/2021 và kết thúc đến hết ngày 28/11/2021.
- Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi: Ngày 31/12/2021
Cuộc thi được tổ chức thành 4 tuần:
- Tuần 1: bắt đầu vào lúc 0h00’ ngày 01/11/2021 và kết thúc vào 23h59’ ngày 07/11/2021.
- Tuần 2: bắt đầu từ lúc 0h00’ ngày 08/11/2021 và kết thúc vào 23h59’ ngày 14/11/2021.
- Tuần 3: bắt đầu từ lúc 0h00’ ngày 15/11/2021 và kết thúc vào 23h59’ ngày 21/10/2021.
- Tuần 4: bắt đầu từ lúc 0h00’ ngày 22/11/2021 và kết thúc vào 23h59’ ngày 28/11/2021.
Cấu trúc đề thi: Gồm 2 phần thi
- Phần thi trắc nghiệm (60 phút ): Mỗi tuần sẽ có bộ 25 câu hỏi trắc nghiệm với nội dung khác nhau. Mỗi câu hỏi có 04 đáp án và người dự thi chọn 01 đáp án đúng trong 4 đáp án.
- Phần thi tự chọn (nộp bài dự thi trong thời hạn từ 0h00’ ngày 01/11/2021 đến 23h59’ ngày 28/11/2021): Người tham gia dự thi thực hiện một nội dung tự chọn: Bài viết (không quá 1.500 từ), phim ngắn, video clip (không quá 7 phút) hoặc thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia, infographics… nêu cảm nghĩ về 25 năm xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng; giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố và những giải pháp để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại trong thời gian tới. Phần thi tự chọn sẽ chung nội dung cho tất cả 4 tuần thi
IV. CÁCH THỨC DỰ THI
Truy cập vào địa chỉ https://25namtructhuoctw.danang.gov.vn hoặc địa chỉ https://www.danang.gov.vn/ vào banner “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương” để tham gia dự thi.