Quyết định 03/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các SK tổ chức tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng