Quyết định 21/2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng