Chỉ thị 29-CT/TU

Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng, yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới

CBVC-NLĐ Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện nghêm túc các tiêu chí "5 xây", "3 chống" của Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới".