Quyết định 13/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý