Quyết định 36/220/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng