Quyết định 289/QĐ-UBND

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành hết hiệu lực