Quyết định 3361/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, dử dụng phần mềm quản lý thông tin các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng