Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND

Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý